PROLOGUS

PRO Achillem Aristarchī mihi commentārī lubet;

ind’ mihi prīncipium capiam, ex tragoediā:

silēteque et tacēte atque animum advortite,

audīre iubet vōs imperātor” — histricus,

bonōque ut animō sedeant in subselliīs

et quī ēsurientēs et quī saturī vēnerint:

quī ēdistis, multō fēcistis sapientius;

quī nōn ēdistis, saturī fīte fabulīs.

nam quoi parātum est quod edit, nostrā grātiā

nimia est stultitia sessum imprānsum incēdere.

exsurge, praecō, fac populō audientiam.”

iamdūdum exspectō tuom officium sciās:

exercē vōcem quam per vīvisque et alis.

nam nisi clāmābis, tacitum obrēpet famēs.

age nunc residē, duplicem ut mercēdem ferās.

bonum factum est, ēdicta ut servētis mea.”

scortum exolētum quis in prōscaeniō

sedeat, neu līctor verbum aut virgae muttiant,

neu dissignātor praeter ōs obambulet

neu sessum dūcat, dum histriō in scaenā siet.

diū quī domī ōtiōsī dormiērunt, decet

animō aequō nunc stent vel dormīre temperent.

servī opsideant, līberīs ut sit locus,

vel aes prō capite dent; id facere nōn queunt,

domum abeant, vītent ancipitī īnfortūniō,

et hīc varientur virgīs et lōrīs domī,

minu’ cūrāssint, quom erī reveniant domum.

nūtrīcēs puerōs īnfantīs minūtulōs

domī ut prōcūrent nēve spectātum afferant,

et ipsae sitiant et puerī pereant famē

nēve ēsurientēs hīc quasi haedī obvāgiant.

mātrōnae tacitae spectent, tacitae rīdeant,

canōrā hīc vōce tinnīre temperent,

domum sermōnēs fābulandī cōnferant,

et hīc virīs sint et domī molestiae.

quodque ad lūdōrum cūrātōrēs attinet,

palma dētur quoiquam artificī iniūriā

nēve ambitiōnis causā extrūdantur forās,

quō dēteriōrēs antepōnantur bonīs. —

et hoc quoque etiam quod paene oblītus fuī:

dum lūdī fīunt, in popīnam, pedisequī,

irruptiōnem facite; nunc dum occāsiō est,

nunc dum scriblītae | aestuant, occurrite,

haec imperāta quae sunt prō imperiō histricō,

bonum hercle factum prō quisque ut meminerit.

ad argūmentum nunc vicissātim volō

remigrāre, ut aequē cum sītis gnārurēs.

eius nunc regiōnēs, līmitēs, cōnfīnia

dēterminābō: reī ego fīnītor factus sum.

sed nisi molestum est, nōmen dare vōbīs volō

cōmoediāī; sīn odiō est, dīcam tamen,

siquidem licēbit per illōs quibus est in manū.

Καρχηδόνιος vocātur haec cōmoedia

* * *

latīne Plautus patruos pultiphagōnidēs.

nōmen iam habētis, nunc ratiōnēs cēterās

accipite. nam argūmentum hoc hīc cēnsēbitur:

locus argūmentō est suom sibi prōscaenium,

vōs iūrātōrēs estis. quaesō operam date.

Carthāginiēnsēs frātrēs patruēlēs duo

fuēre summō genere et summīs dītiīs;

eōrum alter vīvit, alter est ēmortuos.

proptereā apud vōs dīcō cōnfīdentius,

quia pollīctor dīxit quī eum pollīnxerat.

sed illī senī quī mortuo’ est, fīlius

unicu’ quī fuerat ab dīvitiīs ā patre

puer septuennis surrupitur Carthāgine,

sexenniō priu’ quidem quam moritur pater.

quoniam periisse sibi videt gnātum ūnicum,

conicitur ipse in morbum ex aegritūdine.

facit illum hērēdem frātrem patruēlem suom,

ipse abiit Accheruntem sine viāticō.

ill’ quī surrupit puerum Calydōnem āvehit,

vendit eum dominō hīc dīvitī quoidam senī,

cupientī līberōrum, ōsōrī mulierum.

emit hospitālem is fīlium imprūdēns senex

puerum illum eumque adoptat sibi prō fīliō

eumque hērēdem fēcit quom ipse obiit diem.

is illīc adulēscēns habitat in illīsce aedibus.

revortor rūrsus dēnuō Carthāginem:

quid āmandāre voltis aut cūrārier,

argentum nisi quī dederit, nūgās ēgerit.

vērum quī dederit, magi’ maiōrēs ēgerit.

sed illī patruō | huius quī vīvit senex,

Carthāginiēnsī duae fuēre fīliae,

altera quīnquennis, altera quadrīmula;

cum nūtrīce ūnā periēre ā Māgāribus.

eās quī surrupuit in Anactorium dēvehit,

vendit eās omnīs, et nūtrīcem et virginēs,

praesentī argentō hominī, lēnō est homō,

quantum hominum terra sustinet sacerrumō.

vōsmet nunc facite coniectūram cēterum

quid id sit hominis quoi Lycō nōmen siet.

is ex Anactoriō, ubi prius habitāverat,

hūc in Calydōnem commigrāvit hau diū,

suī quaestī causā. is in illīs habitat aedibus.

eārum hic adulēscēns alteram efflīctim perit,

suam sibi cognātam imprūdēns neque scit quae siet

neque eam umquam tetigit, ita eum lēnō mācerat,

neque quicquam cum fēcit etiamnum stuprī

neque dūxit umquam, neque ille voluit mittere:

quia amāre cernit, tangere hominem volt bolō.

illam minōrem in concubīnātum sibi

volt emere mīles quīdam quī illam dēperit.

sed pater illārum Poenus, postquam eās perdidit,

marī tērraque | usquequaque quaeritat.

ubi quamque in urbem est | ingressus, īlicō

omnīs meretrīcēs, ubi quisque habitant, invenit,

dat aurum, dūcit noctem, rogitat postibi

und’ sit, quoiātis, captane an surrupta sit,

quō genere gnāta, quī parentēs fuerint.

ita doctē atque āstū fīliās quaerit suās.

et is omnīs linguās scit, sed dissimulat sciēns

scīre: Poenus plānē est. quid verbīs opu’ est?

is heri hūc in portum nāvī vēnit vesperī,

pater harunc; idem huic patruos adulēscentulō est.

iamne hoc tenētis? tenētis, dūcite;

cavē dīrumpātis, quaesō, sinite trānsigī.

ehem, paene oblītus sum relicuom dīcere:

ille quī adoptāvit hunc sibi prō fīliō,

is illī Poenō | huius patruō hospes fuit.

[is hodiē hūc veniet reperietque hīc fīliās

et hunc suī frātris fīlium, ut quidem didicī ego.

ego ībō, ōrnābor; vōs aequō animō nōscite.]

hic quī hodiē veniet reperiet suās fīliās

et hunc suī frātris fīlium. dehinc cēterum

valēte, adeste. ībō, alius nunc fierī volō:

quod restat, restant aliī quī faciant palam.

valēte atque adiuvāte, ut vōs servet Salūs.

1    AGORASTOCLĒS · MILPHIŌ

AGO saepe ego rēs multās tibi mandāvī, Milphiō,

dubiās, egēnās, inopiōsās cōnsilī,

quās sapienter, doctē, et cordātē et catē

mihi reddidistī | opiparās operā tuā.

quibu’ prō benefactīs fateor dēbērī tibi

et lībertātem et multās grātās grātiās.

MIL scītum est, per tempus obviam est, verbum vetus.

nam tuae blanditiae mihi sunt, quod dīcī solet,

gerrae germānae, αἱ δὲ κολλῦραι λύραι.

nunc mihi blandidicus es, heri in tergō meō

trīs facile coriōs contrīvistī būbulōs.

AGO amāns per amōrem quid fēcī, Milphiō,

ignōscere id aequom est. MIL hau vīdī magis.

em, nunc ego amōre pereō: sine verberem

item ut mihi fēcistī, ob nūllam noxiam.

postid locōrum mihi amantī ignōscitō.

AGO tibi lubīdō est aut voluptātī, sinō.

suspende, vincī, verberā: auctor sum, sinō.

MIL auctōritātem posteā dēfūgerīs,

ubi dissolūtus siēs, ego pendeam.

AGO egone istuc ausim facere, praesertim tibi?

quīn ferīrī videō , extemplō dolet.

MIL mihi quidem hercle. AGO immō mihi. MIL istuc māvelim.

sed quid nunc tibi vīs? AGO quōr ego apud mentiar?:

amō immodestē. MIL meae istuc scapulae sentiunt.

AGO at ego hanc vīcīnam dīcō Adelphasium meam,

lēnōnis huius meretrīcem maiusculam.

MIL iamprīdem equidem istuc ex audīvī. AGO differor

cupīdine eius. sed lēnōne istōc Lycō,

illīus dominō, nōn lutum est lutulentius.

MIL n illī nēquam dare nunc? AGO cupiō. AGO em datō.

AGO abī dīērēctus. MIL dīc mihi vērō sēriō:

n dare malum illī? AGO cupiō. MIL em eundem datō:

utrumque faxō habēbit, et nēquam et malum.

AGO iocāre. MIL n illam hodiē sine dispendiō

tuō tuam lībertam facere? AGO cupiō, Milphiō.

MIL ego faciam ut faciās. sunt tibi intus aureī

trecentī nummī Philippī? AGO sēscentī quoque.

MIL sati’ sunt trecentī. AGO quid eīs facturu’ es? MIL tacē.

tōtum lēnōnem tibi cum tōtā familiā

dabō hodiē dōnō. AGO quī id facturu’ es? MIL iam sciēs.

tuo’ Collybiscus nunc in urbe est vīlicus;

eum hic nōn nōvit lēnō. satin intellegis?

AGO intellegō hercle, sed quō ēvādās nesciō.

MIL nōn scīs? AGO nōn hercle. MIL at ego iam faxō sciēs.

dabitur aurum ut ad lēnōnem dēferat

dīcatque peregrīnum esse ex aliō oppidō;

amāre velle atque opsequī animō suō;

locum sibi velle līberum praebērier

ubi nēquam faciat clam, quis sit arbiter.

lēnō ad accipiet aurī cupidus īlicō:

cēlābit hominem et aurum. AGO cōnsilium placet.

MIL rogātō servos vēneritne ad eum tuos.

ill’ cēnsēbit quaerī; continuō tibi

negābit. quid dubitās quīn extempulō

duplī tibi, aurī et hominis, fūr lēnō siet?

neque id unde efficiat habet: ubi in iūs vēnerit,

addīcet praetor familiam tōtam tibi.

ita dēcipiēmus foveā lēnōnem Lycum.

AGO placet cōnsilium. MIL immō etiam, ubi expolīverō,

magis hoc tum dēmum dīcēs: nunc etiam rude est.

AGO ego in aedem Veneris , nisi quid vīs, Milphiō:

Aphrodīsia hodiē sunt. MIL sciō. AGO oculōs volō

meōs dēlectāre munditiīs meretrīciīs.

MIL hoc prīmum agāmus quod cōnsilium cēpimus.

abeāmus intrō ut Collybiscum vīlicum

hanc perdoceāmus ut ferat fallāciam.

AGO quamquam Cupīdō in corde vorsātur, tamen

tibi auscultābō. MIL faciam ut factō gaudeās. —

inest amōris macula huic hominī in pectore,

sine damnō magnō quae ēluī utiquam potest.

itaque hic scelestus est homō lēnō Lycus

quoi iam īnfortūnī intenta est ballista probē,

quam ego hau multō post mittam ē ballistāriō.

sed Adelphasium eccam exit atque Anterastilis.

haec est prior quae meum erum dēmentem facit.

sed ēvocābō: heus, ī forās, Agorastoclēs,

vīs vidēre lūdōs iūcundissumōs.

AGO quid istuc tumultī est, Milphiō? MIL em amōrēs tuōs,

vīs spectāre. AGO ō multa tibi dent bona,

quom hoc optulistī tam lepidum spectāculum!

2    ADELPHASIUM · ANTERASTILIS · ANCILLA · MILPHIŌ · AGORASTOCLĒS

AD negōtī sibi quī volet vim parāre,

nāvem et mulierem, haec duo comparātō.

nam nūllae magis rēs duae plūs negōtī

habent, forte occēperīs exōrnāre,

[neque umquam sat istae duae rēs ōrnantur]

neque īs ūlla ōrnandī satis satietās est.

atque haec, ut loquor, nunc domō docta dīcō.

nam nōs usque ab aurōrā ad hoc quod diēī est,

[postquam Aurōra illūxit, numquam concessāmus]

ex industriā ambae numquam concessāmus

lavārī aut fricārī aut tergērī aut ōrnārī,

polīrī, expolīrī, pingī, fingī; et ūnā

bīnae singulīs quae datae ancillae nōbīs,

eae nōs lavandō, ēluendō operam dedērunt,

aggerundāque aquā sunt virī duo dēfessī.

apage sīs negōtī quantum in muliere ūnā est!

sed vērō duae, sat sciō, maxumō ūnī

poplō quoilubet plūs satis dare potis sunt,

quae noctēs diēsque omnī in aetāte semper

ōrnantur, lavantur, tergentur, poliuntur.

postrēmō modus muliebris nūllus est,

neque umquam lavandō et fricandō

scīmus facere nēniam.

nam quae lauta est, nisi perculta est, meō quidem animō quasi illūta est.

ANTE mīror equidem, soror, istaec sīc fābulārī

quae tam callida et docta sīs et facēta.

nam quom sēdulō munditer nōs habēmus,

vix aegrēque amātorculōs invenīmus.

AD ita est. vērum hoc ūnum tamen cōgitātō:

modus omnibus rēbus, soror, optumus est habitū.

nimia omnia nimium exhibent negōtī hominibus ex .

ANTE soror, cōgitā, amābō, item nōs perhibērī

quam salsa muriātica esse autumantur,

sine omnī lepōre et sine suāvitāte:

nisi multā aquā usque et diū mācerantur,

olent, salsa sunt, tangere ut nōn velīs.

item nōs sumus,

eius sēminis mulierēs sunt,

īnsulsae admodum atque invenustae

sine munditiā et sūmptū.

MIL coqua est haec quidem, Agorastoclēs, ut ego opīnor:

scit muriātica ut macēret. AGO quid molestu’ es?

AD soror, parce, amābō: sat est istuc aliōs

dīcere nōbīs, nōsmet in nostra etiam vitia loquāmur.

ANTE quiēscō. AD ergō amō . sed hoc nunc respondē

mihi: sunt hīc omnia

quae ad deum pācem oportet ades-

se? ANTE omnia accūrāvī.

AGO diem pulchrum et celebrem et venustātis plēnum,

dignum Venere pol, quoi sunt Aphrodīsia hodiē.

MIL ecquid grātiae, quom hūc forās ēvocāvī?

iam num decet dōnārī

cadō vīnī veteris? dīc dare. nīl respondēs?

lingua huic excidit, ut ego opīnor.

quid hīc, malum, astāns opstipuīstī? AGO sine amem, opturbā ac tacē.

MIL taceō. AGO tacuissēs, iam istuctaceōnōn gnātum foret.

ANTE eāmus, mea soror. AD eho amābō, quid illō nunc properās? ANTE rogās?

quia erus nōs apud aedem Veneris mantat. AD maneat pol. manē.

turba est nunc apud āram. an ibi vīs inter istās vorsārier

prōsedās, pistōrum amīcās, rēgīnās alicāriās,

miserās schoenō dēlibūtās servilicolās sordidās,

quae tibi olant stabulum statumque, sellam et sessibulum merum,

quās adeō hau quisquam umquam līber tetigit neque dūxit domum,

servolōrum sordidulōrum scorta diōbolāria?

MIL ī in malam crucem! n audēs etiam servōs spernere,

propudium? quasi bella sit, quasi eampse rēgēs ductitent,

mōnstrum mulieris, tantilla tanta verba funditat,

quoius ego nebulāī cyathō septem noctēs nōn emam.

AGO immortālēs omnipotentēs, quid est apud vōs pulchrius?

quid habētis quī mage immortālīs vōs crēdam esse quam ego siem

quī haec tanta oculīs bona concipiō? nam Venus nōn est Venus:

hanc equidem Venerem venerābor, ut amet posthāc propitia.

Milphiō, heus, ubi es? MIL adsum apud eccum. AGO at ego ēlixus sīs volō.

MIL enimvērō, ere, facis dēliciās. AGO quidem haec didicī omnia.

MIL etiamne ut amēs eam quam numquam tetigerīs? AGO nihil id quidem est:

deōs quoque edepol et amō et metuō, quibu’ tamen apstīneō manūs.

ANTE eu ēcastor! quom ōrnātum aspiciō nostrum ambārum, paenitet

exōrnātae ut sīmus. AD immō vērō sānē commodē,

nam prō erīlī et nostrō quaestū sati’ bene ōrnātae sumus.

nōn enim potis est quaestus fierī, sūmptus sequitur, sciō,

et tamen quaestus nōn cōnsistet, eum sūmptus superat, soror.

illud satiu’ est, satis quod habitū; hau satis est quod plūs quam sat est.

AGO ita ament, ut illa amet mālim quam , Milphiō.

nam illa mulier lapidem silicem subigere ut amet potest.

MIL pol id quidem hau mentīre, nam es lapide silice stultior

quī hanc amēs. AGO at vidē sīs, cum illāc numquam līmāvī caput.

MIL curram igitur aliquō ad piscīnam aut ad lacum, līmum petam.

AGO quid opu’ est? MIL ego dīcam: ut illī et tibi līmem caput.

AGO ī in malam rem! MIL ibi sum equidem. AGO pergis? MIL taceō. AGO at perpetuō volō.

MIL enimvērō, ere, meō lacessis lūdō et dēliciās facis.

ANTE sati’ nunc lepidē ōrnātam crēdō, soror, tibi vidērier;

sed ubi exempla cōnferentur meretrīcum aliārum, ibi tibi

erit cordolium quam ōrnātam melius forte aspexerīs.

AD invidia in numquam innāta est neque malitia, mea soror.

bonō mēd esse ingeniō ōrnātam quam aurō multō māvolō:

aurum, id fortūnā invenītur, nātūrā ingenium bonum.

[bonam ego quam beātam esse nimiō dīcī māvolō.]

meretrīcem pudōrem gerere magi’ decet quam purpuram:

[magi’que id meretrīcem, pudōrem quam aurum gerere, condecet.]

pulchrum ōrnātum turpēs mōrēs peius caenō collinunt,

lepidī mōrēs turpem ōrnātum facile factīs comprobant.

AGO eho , n facinus facere lepidum et fēstīvom? MIL volō.

AGO potesne auscultāre? MIL possum. AGO abī domum ac suspende .

MIL quam ob rem? AGO quia iam numquam audībis verba tot tam suāvia.

quid tibi opu’ est vīxisse? auscultā mihi modo ac suspende .

MIL siquidem es cum futūrus prō ūvā passā pēnsilis.

AGO at ego amō hanc. MIL at ego ēsse et bibere. AD eho , quid ais? ANTE quid rogās?

AD vidēn ? plēnī oculī sorderum quī erant iam splendent mihi?

ANTE immō etiam in mediō oculō paulum sordet. cedo sīs dexteram.

AGO ut quidem huius oculōs illūtīs manibus tractēs aut terās?

ANTE nimia nōs socordia hodiē tenuit. AD quā , opsecrō?

ANTE quia nōn iamdūdum ante lūcem ad aedem Veneris vēnimus,

prīmae ut īnferrēmus ignem in āram. AD aha! nōn factō est opus:

quae habent nocturna ōra, noctū sacruficātum īre occupant.

priu’ quam Venus expergīscātur, priu’ dēproperant sēdulō

sacruficāre; nam vigilante Venere veniant eae,

ita sunt turpēs, crēdō ēcastor Venerem ipsam ē fānō fugent.

AGO Milphiō. MIL edepol Milphionem miserum! quid nunc vīs tibi?

AGO opsecrō hercle, ut mulsa loquitur! MIL nīl nisi laterculōs,

sesūmam papāveremque, trīticum et frictās nucēs.

AGO ecquid amāre videor? MIL damnum, quod Mercurius minimē amat.

AGO namque edepol lucrum ūllum amāre nūllum amātōrem addecet.

ANTE eāmus, mea germāna. AD age sīs, ut lubet. ANTE sequere hāc. AD sequor.

MIL eunt hae. AGO quid adeāmus? MIL adeās. AGO prīmum prīma salva sīs,

et secunda secundō salvē in pretiō; tertia

salvē extrā pretium. ANC tum pol ego et oleum et operam perdidī.

AGO quō agis? AD egone? in aedem Veneris. AGO quid ? AD ut Venerem propitiem.

AGO eho, an īrāta est? AD propitia hercle est. AGO vel ego prō illā spondeō.

quid ais? AD quid mihi molestu’ es, opsecrō? AGO aha, tam saeviter!

AD mitte, amābō. AGO quid festīnās? turba nunc illī est. AD sciō.

sunt illī aliae quās spectāre ego et spectārī volō.

AGO quī lubet spectāre turpīs, pulchram spectandam dare?

AD quia apud aedem Veneris hodiē est mercātus meretrīcius:

conveniunt mercātōrēs, ibi ego ostendī volō.

AGO invendibilī mercī oportet ultrō ēmptōrem addūcere:

proba merx facile ēmptōrem reperit, tametsī in apstrūsō sita est.

quid ais ? quandō illī apud cum corpus copulās?

AD quō diē Orcus Accherunte mortuōs āmīserit.

AGO sunt mihi intus nescioquot nummī aureī lymphāticī.

AD dēfertō ad , faxō āctūtum cōnstiterit lymphāticum.

MIL bellula hercle! AGO ī dīērēctē in maxumam malam crucem!

MIL quam magis aspectō, tam magis est nimbāta et nūgae merae.

AD sēgregā sermōnem. taedet. AGO age, sustolle hoc amiculum.

AD pūra sum, comperce amābō attrectāre, Agorastoclēs.

AGO quid agam nunc? AD sapiās, cūram hanc facere compendī potest.

AGO quid ego nōn cūrem? quid ais, Milphiō? MIL ecce odium meum:

quid vīs? AGO quōr haec īrāta est? MIL quōr haec īrāta est tibi?

quōr ego id cūrem? namque istaec magi’ mea est cūrātiō.

AGO iam hercle periistī, nisi illam mihi tam tranquillam facis

quam mare ōlim est quom ibi alcēdō pullōs ēdūcit suōs.

MIL quid faciam? AGO exōrā, blandīre, palpā. MIL faciam sēdulō.

sed vidē sīs ōrātōrem hunc pugnīs pectās posteā.

AGO nōn faciam. AD nōn aequos in es, sed morāre et male facis.

bene prōmittis multa ex multīs: omnia in cassum cadunt.

līberāre iūrāvistī hau semel sed centiēns;

dum exspectō, neque ego usquam aliam mihi parāvī cōpiam

neque istuc usquam appāret: ita nunc serviō nihilō minus.

ī, soror. apscēde ā . AGO periī! ecquid ais, Milphiō?

MIL mea voluptās, mea dēlicia, mea vīta, mea amoenitās,

meus ocellus, meum labellum, mea salūs, meum sāvium,

meum mel, meum cor, mea colustra, meu’ molliculus cāseus

AGO ne ego illaec patiar praesente dīcī? discrucior miser,

nisi ego illum iubeō quadrīgīs cursim ad carnuficem rapī.

MIL nōlī, amābō, suscēnsēre erō meō causā meā.

ego faxō, nōn īrāta es, ninnium, prō dabit

ac faciet ut sīs cīvis Attica atque lībera.

quīn adīre sini’? quīn tibi quī bene volunt, bene vīs item?

ante quid mentītu’ est, nunciam dehinc erit vērāx tibi.

sine exōrem, sine prehendam auriculīs, sine dem sāvium.

AD apscēde hinc sīs, sȳcophanta pār erō. MIL at scīn quō modō?

iam hercle ego faciam plōrātillum, nisi faciō propitiam,

atque hic verberetillum faciat, nisi propitiō.

male formīdō: nōvī ego huius mōrēs mōrōsī malōs.

quam ob rem amābō, mea voluptās, sine hoc exōrārier.

AGO nōn ego homō triōbolī sum, nisi ego illī mastīgiae

exturbō oculōs atque dentēs. em voluptātem tibi!

em mel, em cor, em labellum, em salūtem, em sāvium!

MIL impiās, ere, : ōrātōrem verberās. AGO iam istōc magis:

[etiam ocellum addam et labellum et linguam. MIL ecquid faciēs modī?]

AGO sīcine ego ōrāre iussī? MIL quō modō ergō ōrem? AGO rogās?

sīc enim dīcerēs, sceleste: “huius voluptās, opsecrō,

huius mel, huius cor, huius labellum, huius lingua, huius sāvium,

huius dēlicia, huius salūs amoena, huius fēstīvitās,

huiu’ colūstra, huius dulciculus cāseus,” mastīgia;

[huius cor, huius studium, huius sāvium, mastīgia]

omnia illa quae dīcēbās tua esse, ea memorārēs mea.

MIL opsecrō hercle , voluptās huius atque odium meum,

huius amīca mammeāta, mea inimīca et malevola,

oculus huius, lippitūdō mea, mel huius, fel meum,

ut huic īrāta sīs aut, id fierī nōn potest,

capiās restim ac suspendās cum erō et vostrā familiā.

nam mihi iam videō propter vīctitandum sorbilō,

itaque iam quasi ostreātum tergum ulceribus gestitō

propter amōrem vostrum. AD amābō, n prohibēre postulās

verberet magi’ quam mendāx advorsum siet?

ANTE aliquid huic respondē, amābō, commodē, incommodus

nobīs sit. nam dētinet nōs nostrō negōtiō.

AD vērum. etiam tibi hanc āmittam noxiam ūnam, Agorastoclēs;

nōn sum īrāta. AGO nōn es? AD nōn sum. AGO ergō, ut crēdam, sāvium.

AD mox dabō, quom ab dīvīnā redierō. AGO ī ergō strenuē.

AD sequere , soror. AGO atque audīn? AD etiam. AGO Venerī dīcitō

multum meīs verbīs salūtem. AD dīcam. AGO atque hoc audī. AD quid est?

AGO paucīs verbīs rem dīvīnam facitō. atque audīn? respice.

respexit. idem edepol Venerem crēdō factūram tibi.

3    AGORASTOCLĒS · MILPHIŌ

AGO quid nunc es auctor, Milphiō? MIL ut verberēs

atque auctiōnem faciās: nam impūnissume

tibi quidem hercle vendere hāsce aedīs licet.

AGO quid iam? MIL maiōrem partem in ōre habitās meō.

AGO supersedē istīs verbīs. MIL quid nunc vīs tibi?

AGO trecentōs Philippōs Collybiscō vīlicō

dedī dūdum, priu’ quam ēvocāvistī forās.

nunc opsecrō , Milphiō, hanc per dexteram

perque hanc sorōrem laevam perque oculōs tuōs

[perq’ meōs amōrēs perque Adelphasium meam]

perque tuam lībertātemMIL em, nunc nihil opsecrās.

AGO Milphidisce, mea commoditās, mea salūs,

fac quod factūrum prōmīsistī mihi,

ut ego hunc lēnōnem perdam. MIL perfacile id quidem est.

ī, addūce testīs cum; ego intus interim

iam et ōrnāmentīs meīs et sȳcophantiīs

tuom exōrnābō vīlicum. properā atque abī.

AGO fugiō. MIL meum est istuc magis officium quam tuom.

AGO egone, egone, istuc lepidē effēxisMIL ī modō.

AGO ut nōn ego hodiēMIL abī modō. AGO ēmittam manū

MIL ī modo. AGO nōn hercle mereamMIL ōh! AGO vah! MIL abī modo.

AGO quantum Accherunte est mortuōrumMIL etiamne abīs?

AGO neque quantum aquāī est in marīMIL abitūrun es?

AGO neque nūbēs omnēs quantum estMIL pergin pergere?

AGO neque stēllae in caelōMIL pergin aurīs tundere?

AGO neque hoc neque illud nequeenimvērō sēriō

neque hercle vērōquid opu’ est verbīs? quippinī? —

quod ūnō verbōdīcere hic quidvīs licet

neque hercle vērō sēriōscīn quō modō? —

ita amābuntn bona dīcam fide? —

quod hic inter nōs liceatita Iuppiter

scīn quam vidētur? crēdīn quod ego fābuler?

MIL nequeō facere ut abeās, egomet abierō;

nam istī quidem hercle ōrātiōnī Oedipō

opu’ est coniectōre, quī Sphingī interpres fuit.

AGO illic hinc īrātus abiit. nunc mihi cautiō est

meāmet culpā meō amōrī obiēxim moram.

ībō atque arcessam testīs, quandō iubet Amor

oboedientem | esse servō līberum.

4    LYCUS · ANTAMȲNIDĒS

LYC illum infelīcent omnēs quī post hunc diem

lēnō ūllam Venerī umquam immolārit hostiam

quīve ūllum tūris grānum sacruficāverit.

nam ego hodiē īnfēlīx dīs meīs īrātissumīs

sex immolāvī | agnōs nec potuī tamen

propitiam Venerem facere utī | esset mihi.

quoniam litāre nequeō, abiī illim īlicō

īrātus, votuī | exta prōsecarier:

[neque ea porricere voluī, quoniam nōn bona

haruspex dīxit; deam indignam crēdidī]

pactō avārae Venerī pulchrē adiī manum.

quandō id quod sat erat satis habēre nōluit,

ego pausam fēcī. sīc agō, sīc decet.

ego faxō posthāc deaeque cēterī

contentiōrēs mage erunt atque avidī minus,

quom scībunt Venerī ut adierit lēnō manum.

condignē haruspex, nōn homō triōbolī,

omnibus in extīs aibat portendī mihi

malum damnumque et deōs esse īrātōs mihi.

quid dīvīnī aut hūmānī aequom est crēdere?

mina mihi argentī dōnō postillā data est.

sed quaesō ubinam illic restitit mīles modo

quī hanc mihi dōnāvit, quem ego vocāvī ad prandium? —

sed eccum incēdit. ANTE ita ut occēpī dīcere,

lēnulle, illāc pugnā Ptēnornithicā,

quom sexāgintā mīlia hominum ūnō diē

volāticōrum manibus occīdī meīs.

LYC volāticōrum hominum? ANTE ita dīcō quidem.

LYC an, opsecrō, usquam sunt hominēs volāticī?

ANTE fuēre: vērum ego interfēcī. LYC quō modō

potuistī? ANTE dīcam: viscum legiōnī dedī

fundāsque; praesternēbant folia farferī.

LYC quoi reī? ANTE ad fundās viscus adhaerēsceret.

LYC perge, optumē hercle periūrās. quid posteā?

ANTE in fundās viscī indēbant grandiculōs globōs,

illōs volantīs iussī funditārier.

quid multa verba? quemquem viscō offenderant,

tam crēbrī ad terram reccidēbant quam pira.

ut quisque acciderat, eum necābam īlicō

per cerebrum pinnā sibi quasi turturem.

LYC hercle istuc umquam factum est, tum Iuppiter

faciat ut semper sacruficem nec umquam litem.

ANTE an haec nōn crēdis? LYC crēdō ut aequom est crēdier.

age eāmus intrō. ANTE dum exta referuntur, volō

nārrāre tibi etiam ūnam pugnam. LYC nīl moror.

ANTE auscultā. LYC nōn hercle auscultābō. ANTE quō modō?

colaphīs quidem hercle tuom iam dīlīdam caput,

nisi auscultās autīs in malam crucem.

LYC malam crucem ībō potius. ANTE certumne est tibi?

LYC certum. ANTE tum igitur diē bonō, Aphrodīsiīs,

addīce tuam mihi meretrīcem minusculam.

LYC ita rēs dīvīna mihi fuit: rēs sēriās

omnīs extollō ex hōc diē in alium diem.

profēstōs fēstōs habeam dēcrētum est mihi.

nunc hinc eāmus intrō. sequere hāc . ANTE sequor.

in hunc diem iam tuo’ sum mercēnārius.

5    AGORASTOCLĒS · ADVOCĀTĪ

AGO ita ament, tardō amīcō nihil est quicquam nēquius,

praesertim hominī amantī, quī quicquid agit properat omnia,

sīcut ego hōs dūcō advocātōs, hominēs spissigradissumōs,

tardiōrēs quam corbītae sunt in tranquillō marī.

atque equidem hercle deditā operā amīcōs fugitāvī senēs:

scībam aetāte tardiōrēs, metuī meō amōrī moram.

nēquīquam hōs procōs ēlēgī lōripedēs, tardissumōs.

quīn itūrī hodiē estis, īte, aut īte hinc in malam crucem!

sīcine oportet īre amīcōs hominī amantī operam datum?

nam iste quidem gradus succrētu’ est crībrō pollināriō,

nisi cum pedicīs condidicistis istōc grassārī gradū.

ADVO heus , quamquam nōs vidēmur tibi plēbeiī et pauperēs,

nec rēctē dīcis nōbīs, dīves summō locō,

dīvitem audācter solēmus mactāre īnfortūniō.

nec tibi nōs obnoxiī istuc quid amēs aut ōderīs:

quom argentum prō capite dedimus, nostrum dedimus, nōn tuom.

līberōs nōs esse oportet. nōs nihilī pendimus,

tuō nōs amōrī servōs esse addictōs cēnseās.

līberōs hominēs per urbem modicō magi’ pār est gradū

īre, servolī esse dūcō festīnantem currere.

praesertim in populī placidā atque interfectīs hostibus

nōn decet tumultuārī. sed properābās magis,

prīdiē nōs advocātōs hūc dūxisse oportuit.

opīnēre, hau quisquam hodiē nostrum curret per viās

neque nōs populus prō cerrītīs īnsectābit lapidibus.

AGO at ad prandium in aedem vōs dīxissem dūcere,

vincerētis cervom cursū vel grallātōrem gradū;

nunc vōs quia mihi advocātōs dīxī et testīs dūcere,

podagrōsī estis ac vīcistis cocleam tarditūdine.

ADVO an vērō nōn iūsta causa est quōr currātur celeriter

ubi bibās, edās aliēnō quantum vīs usque ad fatim,

quod invītus numquam reddās dominō quoiō ēderīs?

sed tamen cum cum quīquī, quamquam sumu’ pauperculī,

est domī quod edimus, nōs tam contemptim conterās.

quicquid est pauxillum illuc, nostrum id omne, nōn tuom est,

neque nōs quemquam flāgitāmus neque nōs quisquam flāgitat.

tuā causā nēmō nostrōrum est suōs ruptūrus ramitēs.

AGO nimis īrācundī estis; equidem haec vōbīs dīxī per iocum.

ADVO per iocum itidem dictum habētō quae nōs tibi respondimus.

[ AGO opsecrō hercle, operam celōcem hanc mihi, corbītam date;

attrepidāte saltem, nam vōs approperāre hau postulō.

ADVO quid placidē ōtiōsēque agere vīs, operam damus;

properās, cursōrēs meliu’ est advocātōs dūcere.]

AGO scītis rem, nārrāvī vōbīs quod vostrā operā opu’ siet,

lēnōne hōc quī amantem lūdificātur tam diū,

parātae ut sint īnsidiae aurō et servō meō.

ADVO omnia istaec scīmus iam nōs, spectātōrēs sciant.

hōrunc hīc nunc causā haec agitur spectātōrum fābula:

hōs satius est docēre, ut, quandō agās, quid agās sciant.

nōs cūrāssis: scīmus rem omnem, quippe omnēs simul

didicimus cum ūnā, ut respondēre possīmus tibi.

AGO ita profectō est. sed agite igitur ut sciam vōs scīre, rem

expedīte et mihi quae vōbīs dūdum dīxī dīcite.

ADVO itane? temptās an sciāmus? nōn meminisse nōs ratu’ es

quō modō trecentōs Philippōs Collybiscō vīlicō

dēderīs, quōs dēferret hūc ad lēnōnem inimīcum tuom,

isq’ ut assimulāret peregrīnum esse aliunde ex aliō oppidō?

ubi is dētulerit, quaesītum servom adventēs tuom

cum pecūniā. AGO meministis memoriter, servāsti’ .

ADVO ille negābit: Milphiōnem quaerī cēnsēbit tuom.

id duplicābit omne fūrtum. lēnō addīcētur tibi.

ad eam rem nōs esse testīs vīs tibi. AGO tenēti’ rem.

ADVO vix quidem hercle, ita pauxilla est, digitulīs prīmōribus.

AGO hoc cito et cursim est agendum. properā iam quantum potest.

ADVO bene valē igitur. advocātōs meliu’ est celerīs dūcere;

tardī sumu’ nōs. AGO optumē ītis, pessumē hercle dīcitis.

quīn etiam dēciderint fēmina vōbīs in tālōs velim.

ADVO at edepol nōs tibi in lumbōs linguam atque oculōs in solum.

AGO heia! hau vostrum est īrācundōs esse quod dīxī iocō.

ADVO nec tuom quidem est amīcīs per iocum iniūstē loquī.

AGO mittite istaec. quid velim vōs scītis. ADVO callēmus probē:

lēnōnem ut periūrum perdās, id studēs. AGO tenēti’ rem.

eugae! opportūnē ēgrediuntur Milphiō ūnā et vīlicus.

basilicē exōrnātus cēdit et fabrē ad fallāciam.

6    MILPHIŌ · COLLYBISCUS · AGORASTOCLĒS · ADVOCĀTĪ

MIL iam tenēs praecepta in corde? COL pulchrē. MIL vidē sīs calleās.

COL quid opu’ est verbīs? callum aprūgnum callēre aequē nōn sinam.

MIL fac modo ut condocta tibi sint dicta ad hanc fallāciam.

COL quīn edepol condoctior sum quam tragoedī aut cōmicī.

MIL probus homō est. AGO adeāmus propius. adsunt testēs. MIL tot quidem

nōn potuistī addūcere hominēs magis ad hanc rem idōneōs.

nam istōrum nūllus nefāstu’ est, comitiālēs sunt merī:

ibi habitant, ibi eōs cōnspiciās quam praetōrem saepius.

hodiē iūris coctiōrēs nōn sunt quī lītīs creant

quam sunt quī, nihil est quīcum lītigent, lītīs emunt.

ADVO perdant! MIL vōs quidem herclecum cum quīquī tamen

et bene et benignē facitis quom erō amantī operam datis.

sed istī iam sciunt negōtī quid sit? AGO omne in ōrdine.

MIL tum vōs animum advortite igitur. hunc vōs lēnōnem Lycum

nōvistis? ADVO facile. COL at pol ego eum quā sit faciē nesciō.

eum mihi volō dēmōnstrētis hominem. ADVO nōs cūrābimus,

sati’ praeceptum est. AGO hic trecentōs nummōs numerātōs habet.

ADVO ergō nōs īnspicere oportet istuc aurum, Agorastoclēs,

ut sciāmus quid dicāmus mox prō testimōniō.

COL agite, īnspicite. ADVO aurum est profectō hīc, spectātōrēs, cōmicum:

mācerātō hōc pinguēs fīunt aurō in barbariā bovēs,

vērum ad hanc rem agundam Philippum est: ita nōs assimulābimus.

COL sed ita assimulātōte quasi ego sim peregrīnus. ADVO scīlicet,

et quidem quasi nōbīscum adveniēns hodiē ōrāverīs

līberum ut commōnstrārēmus tibi locum et voluptārium

ubi amēs, potēs, pergraecēre. COL eu edepol mortālīs malōs!

AGO ego enim docuī. MIL quis porrō? COL agite intrō abīte, Agorastoclēs,

hīc vōs cum cōnspicētur lēnō neu fallāciae

praepedīmentum obiciātur. ADV hic homō sapienter sapit.

AGO facite quod iubet. ADVO abeāmus. sed vōsADVO sati’ dictum est. abī.

AGO abeō. ADVO quaesō, immortālēs, quīn abīs? AGO abeō. ADVO sapis.

COL st!

tacē. ADVO quid est? COL forēs hae fēcērunt magnum flāgitium modo.

ADVO quid id est flāgitī? COL crepuērunt clārē. ADVO perduint!

pōne nōs recēde. COL fīat. ADVO nōs priōrēs ībimus.

COL faciunt scurrae quod cōnsuērunt: pōne sēsē hominēs locant.

ADVO illic homō est quī ēgreditur lēnō. COL bonus est, nam similis malī est.

iam nunc ego illīc ēgredientī sanguinem exsūgam procul.

7    LYCUS · ADVOCĀTĪ · COLLYBISCUS

LYC iam ego istūc revortar, mīles; convīvās volō

reperīre nōbīs commodōs quī ūnā sient.

interibi attulerint exta, atque eādem mulierēs

iam ab dīvīnā, crēdō, appārēbunt domī.

sed quid hūc tantum hominum incēdunt? ecquidnam afferunt?

et ille chlamydātus quisnam est quī sequitur procul?

ADVO Aetōlī cīvēs salūtāmus, Lyce,

quamquam hanc salūtem ferimus invītī tibi et

quamquam bene volumus lēniter lēnōnibus.

LYC fortūnātī omnēs sītis, quod certō sciō

nec fore nec Fortūnam id sitūram fierī.

ADVO istic est thēsaurus stultīs in linguā situs,

ut quaestuī habeant male loquī meliōribus.

LYC viam quī nescit quā dēveniat ad mare,

eum oportet amnem quaerere comitem sibi.

[ego male loquendī vōbīs nescīvī viam:]

nunc vōs mihi amnēs estis; vōs certum est sequī:

bene dicētis, vostra rīpa vōs sequar;

male dicētis, vostrō gradiar līmite.

ADVO malō bene facere tantundem est perīculum

quantum bonō male facere. LYC quī vērō? ADVO sciēs:

malō quid bene faciās, beneficium interit;

bonō quid male faciās, aetātem expetit.

LYC facētē dictum! sed quid istuc ad attinet?

ADVO quia nōs honōris tuī causā ad vēnimus,

quamquam bene volumus lēniter lēnōnibus.

LYC quid bonī apportātis, habeō grātiam.

ADVO bonī nostrō tibi nec ferimus nec damus

neque pollicēmur neque adeō volumus datum.

LYC crēdō hercle vobīs, ita vostra est benignitās.

sed quid nunc voltis? ADVO hunc chlamydātum quem vidēs,

Mārs īrātu’ est. COL capitī vostrō istuc quidem!

ADVO nunc hunc, Lyce, ad dīripiundum addūcimus.

COL cum praedā hic hodiē incēdet vēnātor domum:

canēs compellunt in plāgās lepidē lupum.

LYC quis hic est? ADVO nescīmus nōs quidem istum quī siet,

nisi dūdum manē ut ad portum prōcessimus

atque istunc ē nāvī exeuntem onerāriā

vidēmus. adiit ad nōs extemplō exiēns;

salūtat, respondēmus. COL mortālīs malōs!

ut ingrediuntur doctē in sȳcophantiam!

LYC quid deinde? ADVO sermōnem ibi nōbīscum cōpulat.

ait peregrīnum esse, huius ignārum oppidī;

locum sibi velle līberum praebērier

ubi nēquam faciat. nōs hominem ad addūximus.

amant, agere tuam rem occāsiō est.

LYC itane ille est cupiēns? ADVO aurum habet. LYC praeda haec mea est.

ADVO pōtāre, amāre volt. LYC locum lepidum dabō.

ADVO at enim hic clam, fūrtim | esse volt, quis sciat

nēve arbiter sit. nam hic latrō in Spartā fuit,

ut quidem ipse nobīs dīxit, apud rēgem Attalum;

ind’ nunc aufugit, quoniam capitur oppidum.

COL nimi’ lepidē latrōne, Spartā optumē.

LYC deaeque vōbīs multa bona dent, quom mihi

et bene praecipitis et bonam praedam datis.

ADVO immō ut ipse nōbīs dīxit, quō accūrēs magis,

trecentōs nummōs Philippōs portat praesidī.

LYC rēx sum, ego illunc hodiē ad hominem allēxērō.

ADVO quīn hic quidem tuos est. LYC opsecrō hercle, hortāminī

ut dēvortātur ad in hospitium optumum.

ADVO neque nōs hortārī neque dehortārī decet

hominem peregrīnum: tuam rem agēs, sapis.

nōs tibi palumbem ad āream usque addūximus:

nunc illum meliu’ est capere, captum esse vīs.

COL iamne ītis? quid quod vobīs mandāvī, hospitēs?

ADVO cum illōc meliu’ est tuam rem, adulēscēns, loquī:

illic est ad istās rēs probus quās quaeritās.

COL vidēre equidem vōs vellem quom huic aurum darem.

ADVO illinc procul nōs istuc īnspectābimus.

COL bonam dedistis mihi operam. LYC it ad lucrum.

COL illud quidem quōrsum asinus caedit calcibus.

LYC blandē hominem compellābō: hospes hospitem

salūtat. salvom advenīre gaudeō.

COL multa tibi dent bona, quom salvom esse vīs.

LYC hospitium aiunt quaeritāre. COL quaeritō.

LYC ita illī dīxērunt quī hinc ā abiērunt modo,

quaeritāre ā muscīs. COL minimē gentium.

LYC quid ita? COL quia ā muscīs hospitium quaererem,

adveniēns īrem in carcerem rēctā viā.

ego id quaerō hospitium ubi ego cūrer mollius

quam rēgī Antiochō | oculī cūrārī solent.

LYC edepol tibi illud possum fēstīvom dare,

siquidem potes esse patī in lepidō locō,

in lectō lepidē strātō lepidam mulierem

complexum contrectāreCOL īs, lēnō, viam.

LYC ubi Leucadiō, Lesbiō, Thasiō, Chiō,

vetustāte vīnō ēdentulō aetātem irrigēs.

ibi ego repplēbō usque unguentum geumatīs

quid multa verba? faciam, ubi laveris,

ibi ut balineātor faciat unguentāriam.

sed haec latrōcinantur quae ego dīxī omnia.

COL quid ita? LYC quia aurum poscunt praesentārium.

COL quīn hercle accipere nōn māvīs quam ego dare.

ADVO quid ēvocēmus hūc forās Agorastoclem,

ut ipsus testis sit sibi certissumus?

heus , quī fūrem captās, ēgredere ōcius,

ut tūtē īnspectēs aurum lēnōnī dare.

8    AGORASTOCLĒS · ADVOCĀTĪ · COLLYBISCUS · LYCUS

AGO quid est? quid voltis, testēs? ADVO spectā ad dexteram.

tuo’ servos aurum | ipsī lēnōnī dabit.

COL age, accipe hoc sīs: hīc sunt numerātī aureī

trecentī nummī quī vocantur Philippēī.

hinc prōcūrā; properē hōsce apsūmī volō.

LYC edepol fēcistī prōdigum prōmum tibi.

age, eāmus intrō. COL sequor. LYC age, age, ambulā,

ibi quae relicua alia fābulābimur.

COL eādem nārrābō tibi rēs Spartiāticās.

LYC quīn sequere ergō. COL abdūc intrō. addictum tenēs.

AGO quid nunc auctōrēs estis? ADVO ut frūgī siēs.

AGO quid animus esse nōn sinit? ADVO ēsto ut sinit.

AGO vīdistis lēnō quom aurum accēpit? ADVO vīdimus.

AGO eum vōs meum esse servom scītis? ADVO scīvimus.

AGO rem advorsus populī saepe legēs? ADVO scīvimus.

AGO em istaec volō ergō vōs commeminisse omnia,

mox quom ad praetōrem ūsus veniet. ADVO meminimus.

ADVO quid recentī aedīs pultem? ADVO cēnseō.

AGO pultem, nōn reclūdet? ADVO pānem frangitō.

AGO exierit lēnō, cēnsēn hominem interrogem

meu’ servos ad eum vēneritne? ADVO quippinī?

AGO cum aurī ducentīs nummīs Philippīs? ADVO quippinī?

AGO id extemplō lēnō errābit. ADVO quā ? AGO rogās?

quia centum nummīs minu’ dīcētur. ADVO bene putās.

AGO alium cēnsēbit quaeritārī. ADVO scīlicet.

AGO extemplō dēnegābit. ADVO iūrātus quidem.

AGO homō fūrtī sēsē astringetADVO hau dubium id quidem est.

AGO quantumquantum ad eum erit dēlātum. ADVO quippinī?

AGO Diespiter vōs perduit! ADVO quippinī?

AGO ībō et pultābō iānuam. ADVO ita, quippinī?

AGO tacendī tempus est, nam crepuērunt forēs.

forās ēgredier videō lēnōnem Lycum.

adeste quaesō. ADVO quippinī? sine volēs

operīre capita, nōs lēnō nōverit,

quī illī malae reī tantae fuimus illicēs.

9    LYCUS · AGORASTOCLĒS · ADVOCĀTĪ

LYC suspendant omnēs nunciam haruspicēs

quam ego illīs posthāc quod loquantur crēduam,

quī in dīvīnā dūdum dīcēbant mihi

malum damnumque maxumum portendier:

īs explicāvī meam rem postillā lucrō.

AGO salvos sīs, lēnō. LYC ament, Agorastoclēs.

AGO magi’ benignē nunc salūtās quam antidhāc.

LYC tranquillitās ēvēnit quasi nāvī in marī:

utquomque est ventus exim vēlum vortitur.

AGO valeant apud quōs volō; atque hau volō.

LYC valent ut postulātum est, vērum nōn tibi.

AGO mitte ad , audēs, hodiē Adelphasium tuam,

diē fēstō celebrī nōbilīque Aphrodīsiīs.

LYC calidum prandistī prandium hodiē? dīc mihi.

AGO quid iam? LYC quia ōs nunc frīgefactās, quom rogās.

AGO hoc age sīs, lēnō. servom esse audīvī meum

apud . LYC apud ? numquam factum reperiēs.

AGO mentīre. nam ad vēnit aurumque attulit.

ita renūntiātum est, quibu’ crēdō satis.

LYC malus es, captātum advenīs cum testibus.

tuōrum apud nēmō est nec quicquam tuī.

AGO mementōte illud, advocātī. ADVO meminimus.

LYC hahahae! iam teneō quid sit, perspexī modo:

quī illum dūdum conciliāvērunt mihi

peregrīnum Spartānum, id nunc hīs cerebrum ūritur,

esse hōs trecentōs Philippōs factūrum lucrī.

nunc hunc inimīcum quia esse scīvērunt mihi,

eum allēgārunt suom quī servom dīceret

cum aurō esse apud . composita est fallācia

ut prīvent atque inter dīvidant.

lupō agnum ēripere postulant. nūgās agunt.

AGO negāsne apud esse aurum nec servom meum?

LYC negō, et negandō, quid refert, rāviō.

ADVO periistī, lēnō. nam iste est huius vīlicus

quem tibi nōs esse Spartiātēm dīximus,

quī ad trecentōs Philippēōs modo dētulit.

idque in istōc adeō | aurum inest marsuppiō.

LYC vae vostrae aetātī! ADVO id quidem in mundō est tuae.

AGO age omitte āctūtum, furcifer, marsuppium.

manufestō fūr es. mihi quaesō hercle operam date

dum videātis servom ab hōc abdūcere.

LYC nunc pol ego periī certō, haud arbitrāriō.

cōnsultō hoc factum est mihi ut īnsidiae fierent.

sed quid ego dubitō fugere hinc in malam crucem

priu’ quam hinc optortō collō ad praetōrem trahor?

ēheu, quom ego habuī hariolōs, haruspicēs!

quī sīquid bene prōmittunt, perspissō ēvenit;

id quod malī prōmittunt, praesentārium est.

nunc ībō, amīcōs cōnsulam quō modō

suspendere aequom est cēnseant potissumum.

10    AGORASTOCLĒS · COLLYBISCUS · ADVOCĀTĪ

AGO age prōgredere, ut videant īre istinc forās.

estne hic meu’ servos? COL sum hercle vērō, Agorastoclēs.

AGO quid nunc, sceleste lēnō? ADVO quīcum lītigās

apscessit. AGO utinam hinc abierit malam crucem!

ADVO ita nōs velle aequom est. AGO crās supscribam hominī dicam.

COL numquid ? AGO apscēdās, sūmās ōrnātum tuom.

COL nōn sum nēquīquam mīles factus: paululum

praedae intus fēcī. dum lēnōnis familia

dormītat, extīs sum satur factus probē.

apscedam hinc intrō. AGO factum ā vōbīs cōmiter.

bonam dedistis, advocātī, operam mihi.

crās manē, quaesō, in comitiō ēstote obviam.

sequere intrō. vōs valēte. ADVO et valē.

iniūriam illic īnsignītē postulat:

nostrō servīre nōs sibi cēnset cibō.

vērum ita sunt morātī istī nostrī dīvitēs:

quid bene faciās, levior plūmā est grātia;

quid peccātum est, plumbeās īrās gerunt.

domōs abeāmus nostrās, sultis, nunciam,

quandō id quoi reī operam dedimus impetrāvimus,

ut perderēmus corruptōrem cīvium.

11    MILPHIŌ

MIL exspectō quō pactō meae techinae prōcessūrae sient.

studeō hunc lēnōnem perdere, quī meum erum miserum mācerat;

is autem porrō verberat, incursat pugnīs, calcibus:

servīre amantī miseria est, praesertim quī quod amat caret.

attat! ē fānō recipere videō Syncerastum,

lēnōnis servom; quid habeat sermōnis auscultābō.

12    SYNCERASTUS · MILPHIŌ

SYN sati’ spectātum est deōs atque hominēs eius neglegere grātiam,

quoi hominī erus est cōnsimilis velut ego habeō hunc huiusmodī.

neque periūrior neque peior alter usquam est gentium

quam erus meus est, neque tam lūteus neque tam caenō collitus.

ita ament, vel in lautumiīs vel in pistrīnō māvelim

agere aetātem praepedītus latere fortī ferreō

quam apud lēnōnem hunc servitūtem colere. quid illuc est genus,

quae illīc hominum corruptēlae fīunt! vostram fidem!

quodvīs genus ibi hominum videās quasi Accheruntem vēnerīs:

equitem, peditem, lībertīnum, fūrem an fugitīvom velīs,

verberātum, vīnctum, addictum. quī habet quod det, utut homō est,

omnia genera recipiuntur. itaque in tōtīs aedibus

tenebrae, latebrae, bibitur, ēstur quasi in popīnā, hau secus.

ibi videās litterātās fictilīs epistulās,

pice signātās; nōmina īnsunt cubitum longīs litterīs.

ita vīnāriōrum habēmus nostrae dīlēctum domī.

MIL omnia edepol mīra sunt, nisi erus hunc hērēdem facit,

nam id quidem, illī, utī meditātur, verba facit ēmortuō.

et adīre lubet hominem et autem nimis eum auscultō lubēns.

SYN haec quom hīc videō fierī, crucior: pretiīs ēmptōs maxumīs

apud nōs expecūliātōs servōs fierī suīs erīs.

sed ad postrēmum nihil appāret: male partum male disperit.

MIL proinde habet ōrātiōnem quasi ipse sit frūgī bonae,

quī ipsus hercle ignāviōrem potis est facere ignāviam.

SYN nunc domum haec ab aede Veneris referō vāsa, ubi hostiīs

eru’ nequīvit propitiāre Venerem suō fēstō diē.

MIL lepidam Venerem! SYN nam meretrīcēs nostrae prīmīs hostiīs

Venerem plācāvēre extemplō. MIL ō lepidam Venerem dēnuō!

SYN nunc domum ībō. MIL heus, Synceraste! SYN Syncerastum quī vocat?

MIL tuos amīcus. SYN haud amīcē faci’ quī cum onere offers moram.

MIL at ob hanc moram tibi reddam operam ubi volēs, ubi iusserīs.

habē rem pactam. SYN futūrum est, tibi operam hanc. MIL quō modō?

SYN ut enim ubi mihi vāpulandum sit, corium sufferās.

apage, nesciō quid virī sīs. MIL malu’ sum. SYN tibi sīs. MIL volō.

SYN at onus urget. MIL at appōne et respice ad . SYN fēcerō,

quamquam haud ōtium est. MIL salvos sīs, Synceraste. SYN ō Milphiō,

omnēs deaeque amentMIL quemnam hominem? SYN nec nec , Milphiō,

neque erum meum adeō. MIL quem ament igitur? SYN aliquem id dignus quī siet,

nam nostrōrum nēmō dignu’ est. MIL lepidē loquere. SYN decet.

MIL quid agis? SYN faciō quod manufestī moechī | hau fermē solent.

MIL quid id est? SYN referō vāsa salva. MIL et tuom erum perduint!

SYN nōn perdent; illum ut perdant facere possum, velim,

meum erum ut perdant, mihi metuam, Milphiō. MIL quid id est? cedo.

SYN malus es? MIL malu’ sum. SYN male mihi est. MIL memorādum, num esse aliter decet?

quid est quod male sit tibi, quoi domī sit quod edis, quod amēs affatim,

neque triōbolum ūllum amīcae dās et ductās grātiīs?

SYN Diēspiter sīc amābitMIL ut quidem edepol dignus es.

SYN ut ego hanc familiam interīre cupiō. MIL adde operam, cupis.

SYN sine pinnīs volāre hau facile est: meae ālae pinnās nōn habent.

MIL nōlitō edepol dēvellisse; iam hīs duōbus mēnsibus

volucrēs tibi erunt tuae hirquīnae. SYN ī malam rem! MIL ī atque erus.

SYN vērum. enim quī homō eum nōrit, nōrit. cito homō pervortī potest.

MIL quid iam? SYN quasi tacitum habēre quicquam poti’ sīs. MIL rēctius

tacitās tibi rēs sistam quam quod dictum est mūtae mulierī.

SYN animum indūcam facile ut tibi istuc crēdam, nōverim.

MIL crēde audācter meō perīclō. SYN male crēdam et crēdam tamen.

MIL scīn erum tuom meō erō esse inimīcum capitālem? SYN sciō.

MIL propter amōremSYN omnem operam perdis. MIL quid iam? SYN quia doctum docēs.

MIL quid ergō dubitās quīn lubenter tuō erō meu’ quod possiet

facere faciat male, eius meritō? tum autem quid adiuvās,

facilius facere poterit. SYN at ego hoc metuō, Milphiō.

MIL quid est quod metuās? SYN dum erō īnsidiās paritem, perduim:

eru’ meus esse ēlocūtum quoiquam mortālī sciat,

continuō is ex Syncerastō crūrifragium fēcerit.

MIL numquam edepol mortālis quisquam fīet ē certior,

nisi erō meō ūnī indicāssō, atque quoque ut ēnūntiet

id esse facinus ex tēd ortum. SYN male crēdam et crēdam tamen.

sed hoc cum tacitum habētō. MIL fide nōn melius crēditur.

loquerelocus occāsiōque estlīberē: hīc sōlī sumus.

SYN eru’ tuo’ volt facere frūgem, meum erum perdet. MIL quī id potest?

SYN facile. MIL fac ergō idfacilenōscam ego, ut ille possit nōscere.

SYN quia Adelphasium, quam erus deamat tuos, ingenua est. MIL quō modō?

SYN eōdem quō soror illīus altera Anterastilis.

MIL cedo quī id crēdam. SYN quia illās emit in Anactoriō parvolās

praedōne Siculō. MIL quantī? SYN duodēvīgintī minīs,

duās illās et Giddēnenem nūtrīcem eārum tertiam.

et ille quī eās vendēbat dīxit fūrtīvās vendere:

ingenuās Carthāgine aibat esse. MIL vostram fidem!

nimium lepidum memorās facinus. nam eru’ meus Agorastoclēs

ibidem gnātu’ est, ind’ surruptus ferē sexennis, postibi

quī eum surrupuit hūc dēvēxit meōque erō eum hic vendidit.

is in dīvitiās homō adoptāvit hunc quom diem obiit suom.

SYN omnia memorās quō id facilius fīat: manū eās asserat,

suās populārīs, līberālī causā. tacitus tacē modo.

profectō ad incitās lēnōnem rediget, eās abdūxerit.

MIL quīn priu’ disperībit faxō quam ūnam calcem cīverit.

ita parātum est. SYN ita faxint apud lēnōnem hunc serviam!

MIL hercle quī meu’ collībertus faxō eris, volent.

SYN ita faxint! numquid aliud morāre, Milphiō?

MIL valeās beneque ut tibi sit. SYN pol istuc tibi et tuō est erō in manū.

valē et haec cūrā clanculum ut sint dicta. MIL nōn dictum est. valē.

SYN at enim nihil est, nisi dum calet hoc agitur. MIL lepidu’ es quom monēs,

et ita hoc fīet. SYN proba māteriēs data est, probum adhibēs fabrum.

MIL potin ut taceās? SYN taceō atque abeō. MIL mihi commoditātem creās.

illic hinc abiit. immortālēs meum erum servātum volunt

et hunc disperditum lēnōem, tantum eum īnstat exitī.

satine priu’ quam ūnum est iniectum tēlum, iam īnstat alterum?

ībō intrō haec ut meō erō memorem. nam hūc ante aedīs ēvocem,

quae audīvistis modo, nunc eadem hīc iterum iterem, īnscītia est.

ūnī potius intus erō odiō quam hīc sim vōbīs omnibus.

[ immortālēs, quanta clādēs, quanta adventat calamitās

hodiē ad hunc lēnōnem! sed ego nunc est quom commoror.

ita negōtium īnstitūtum est, nōn datur cessātiō;

nam et hoc doctē cōnsulendum quod modo concrēditum est

et illud autem īnserviendum est cōnsilium vernāculum.

remora sit, quī malam rem mihi det meritō fēcerit.

nunc intrō ībō; dum erus adveniat ā forō, opperiar domī.]

13    HANNŌ

HAN [ythalonimualonuthsicorathisymacomsyth

chymlachchunythmumysthyalmycthybarvimysehi

liphocanethythbynuthiiadedinbynvii

bymarobsyllohomalonimuybymysyrthoho

bythlymmothynnoctothuulechantidamaschon

yssidobrimthyfelythchylyschonchemliful

ythbinimysdyburthinnochotnuagorastocles

ythemanethihychirsaelychotsithnaso

bynnyydchilluchilygubulimlasibitthym

bodialytheraynnynvyslymmonchothiusim]

ythalonimualoniuthsicorathiisthymhimihymacomsyth

combaepumamitalmetlotiambeat

iulecantheconaalonimbalumbardechor

bats***hunesobinesubicsillimbalim

esseantidamossonalemuedubertefet

donobun*huneccilthumucommucroluful

altanimavosduberithemhuarcharistolem

sittesedanecnasotersahelicot

alemusdubertimurmucopsuistiti

aoccaaneclictorbodesiussilimlimmimcolus.

deōs deāsque veneror quī hanc urbem colunt

ut, quod meā hūc vēnī, rīte vēnerim,

meāsque hīc ut gnātās et meī frātris fīlium

reperīre sīrītis, vostram fidem!

[quae mihi surruptae sunt et frātris fīlium.]

sed hīc mihi antehāc hospes Antidamās fuit;

eum fēcisse aiunt sibi quod faciundum fuit.

eius fīlium esse hīc praedicant Agorastoclem;

ad eum hospitālem hanc tesseram cum ferō.

is in hīsce habitāre mōnstrātu’ est regiōnibus.

hōs percontābor quī hinc ēgrediuntur forās.

14    AGORASTOCLĒS · MILPHIŌ · HANNŌ

AGO ain tibi dīxe Syncerastum, Milphiō,

eās esse ingenuās ambās surrupticiās

Carthāginiēnsīs? MIL aiō, et, frūgī esse vīs,

eās līberālī iam asserēs causā manū.

nam tuom flāgitium est tuās populārīs patī

servīre ante oculōs, domī quae fuerint līberae.

HAN prō immortālēs, opsecrō vostram fidem!

quam ōrātiōnem hanc aurēs dulcem dēvorant?

crēta est profectō hōrunc hominum ōrātiō.

ut apstersērunt omnem sorditūdinem!

AGO ad eam rem testīs habeam, faciam quod iubēs.

MIL quid mihitestīs?” quīn īnsistis fortiter?

aliquā Fortūna fuerit adiūtrīx tibi.

AGO incipere multō est quam impetrāre facilius.

MIL sed quae illaec avis est quae hūc cum tunicīs advenit?

numnam in balineīs circumductu’ est palliō?

AGO faciēs quidem edepol Pūnica est. gugga est homō.

MIL servōs quidem edepol veterēs antīquōsque habet.

AGO quī scīs? MIL vidēn hominēs sarcinātōs cōnsequī?

atque ut opīnor digitōs in manibus nōn habent.

AGO quid iam? MIL quia incēdunt cum anulātīs auribus.

HAN adībō ego hōsce atque appellābō Pūnicē:

respondēbunt, Pūnicē pergam loquī;

nōn, tum ad hōrum mōrēs linguam vorterō.

MIL quid ais ? ecquid commeministī Pūnicē?

AGO nihil edepol. nam quī scīre potuī, dīc mihi,

quī illim sexennis perierim Carthāgine?

HAN prō immortālēs! plurumī ad illunc modum

periēre puerī līberī Carthāgine.

MIL quid ais ? AGO quid vīs? MIL n appellem hunc Pūnicē?

AGO an scīs? MIL nūllus est hodiē Poenus Poenior.

AGO adī atque appellā quid velit, quid vēnerit,

quī sit, quoiātis, unde sit. parserīs.

MIL avo. quoiātis estis aut quō ex oppidō?

HAN annobynmytthymballebechaedreanech.

AGO quid ait? MIL Hannōnem esse ait Carthāgine,

Carthāginiēnsis Mytthymballis fīlium.

HAN avo. MIL salūtat. HAN donni. MIL dōnī volt tibi

dare hic nescioquid. audīn pollicitārier?

AGO salūtā hunc rūrsus Pūnicē verbīs meīs.

MIL avo donni inquit hic tibi verbīs suīs.

HAN meharbocca. MIL istuc tibi sit potius quam mihi.

AGO quid ait? MIL miseram esse praedicat buccam sibi.

fortasse medicōs nōs esse arbitrārier.

AGO ita est, negā esse: nōlō ego errāre hospitem.

MIL audīn ? HAN rufeennycchoissam. AGO sīc volō

profectō vēra cūncta huic expedīrier.

rogā numquid opu’ sit. MIL quī zōnam nōn habēs,

quid in hanc vēnistis urbem aut quid quaeritis?

HAN muphursa. AGO quid ait? HAN mivulechianna. AGO quid vēnit?

MIL nōn audīs? mūrēs Āfricānōs praedicat

in pompam lūdīs dare velle aedīlibus.

HAN lechlachananilimniichot. AGO quid nunc ait?

MIL ligulās, canālīs ait advēxisse et nucēs;

nunc ōrat operam ut dēs sibi ut ea veneant.

AGO mercātor crēdō est. HAN assam. MIL arvīnam quidem.

HAN palumergadetha. AGO Milphiō, quid nunc ait?

MIL pālās vendundās sibi ait et mergās datās,

ad messim crēdō, nisi quid aliud sapis.

[ut hortum fodiat atque ut frūmentum mētat]

AGO quid istuc ad ? MIL certiōrem esse volt,

quid clam fūrtim accēpisse cēnseās.

HAN muphonnimsycorathim. MIL hem! cave sīs fēcerīs

quod hic ōrat. AGO quid ait aut quid ōrat? expedī.

MIL sub crātim ut iubeās suppōnī atque

lapidēs impōnī multōs, ut sēsē necēs.

HAN gunebelbalsameniyrāsa. AGO nārrā, quid est?

quid ait? MIL nōn hercle nunc quidem quicquam sciō.

HAN at ut sciās, nunc dehinc latīne iam loquar.

servom hercle esse oportet et nēquam et malum,

hominem peregrīnum atque advenam quī irrīdeās.

MIL at hercle hominem et sȳcophantam et subdolum,

quī hūc advēnistī nōs captātum, migdilix,

bisulcī linguā quasi prōserpēns bēstia.

AGO maledicta hinc aufer, linguam compescās face.

male dīcere huic temperābis, sapis.

meīs cōnsanguineīs nōlō iniūstē loquī.

Carthāginī ego sum gnātus, ut sīs sciēns.

HAN ō populāris, salvē. AGO et edepol, quisquis es.

et quid opus est, quaesō, dīc atque imperā

populāritātis causā. HAN habeō grātiam.

[vērum ego hīc hospitium habeō: Antidamae fīlium

quaerōcommōnstrā nōvistīAgorastoclem.]

sed ecquem adulēscentem hīc nōvistī Agorastoclem?

AGO siquidem Antidamāī quaeris adoptātīcium,

ego sum ipsus quem quaeris. HAN hem! quid ego audiō?

AGO Antidamae gnātum esse. HAN ita est, tesseram

cōnferre vīs hospitālem, eccam attulī.

AGO agedum hūc ostende. est pār probē; nam habeō domī.

HAN ō hospes, salvē multum! nam tuo’ pater

patrītus hercle hospes Antidamās fuit.

haec mihi hospitālis tessera cum illō fuit.

AGO ergō hīc apud mēd hospitium praebēbitur,

nam hau repudiō hospitium neque Carthāginem.

ind’ sum oriundus. HAN dent tibi omnēs quae velīs. —

quid ais? quī potuit fierī utī Carthāginī

gnātus sīs? hīc autem habuistī Aetōlum patrem.

AGO surruptus sum illim. hīc Antidamās hospes tuos

emit et is sibi adoptāvit fīlium.

HAN Dēmarchō item ipse fuit adoptātīcius.

sed mittō illōc, ad redeō. dīc mihi,

ecquid meministī tuom parentum nōmina,

patris atque mātris? AGO meminī. HAN memorādum mihi,

novī forte aut sunt cognātī mihi.

AGO Ampsigura māter mihi fuit, Iahōn pater.

HAN patrem atque mātrem vīverent vellem tibi.

AGO an mortuī sunt? HAN factum, quod ego aegrē tulī.

nam mihi sōbrīna Ampsigura tua māter fuit;

pater tuus, is erat frāter patruēlis meus,

et is hērēdem fēcit quom suom obiit diem,

quō prīvātum aegrē patior mortuō.

sed ita est, ut sīs Iahōnis fīlius,

signum esse oportet in manū laevā tibi,

lūdentī puerō quod momordit sīmia.

ostende, īnspiciam. aperī, audēs. — atque adest.

AGO patrue, salvē. HAN et salvē, Agorastoclēs.

iterum mihi gnātus videor quom repperī.

MIL pol istam rem vōbīs bene ēvēnisse gaudeō.

sed monērī num nevīs? HAN sānē volō.

MIL paterna oportet fīliō reddī bona.

aequom est habēre hunc bona quae possēdit pater.

HAN hau postulō aliter: restituentur omnia;

suam sibi rem salvam sistam, illō advēnerit.

MIL facitō sīs reddās, etsī hīc habitābit tamen.

HAN quīn mea quoque iste habēbit, quid fuat.

MIL fēstīvom facinus vēnit mihi in mentem modo.

HAN quid id est? MIL tuā opu’ est operā. HAN dīc mihi, quid lubet?

profectō ūtēris, ut volēs, operam meam.

quid est negōtī? MIL potin fierī subdolus?

HAN inimīcō possum, amīcō est īnsipientia.

MIL inimīcus hercle est huius. HAN male faxim lubēns.

MIL amat ab lēnōne hic. HAN facere sapienter putō.

MIL lēnō hīc habitat vīcīnus. HAN male faxim lubēns.

MIL duae puellae sunt meretrīcēs servolae

sorōrēs: eārum hic alteram efflīctim perit

neque eam incestāvit umquam. HAN acerba amātiō est.

MIL hunc lēnō lūdificātur. HAN suom quaestum colit.

MIL hic illī malam rem dare volt. HAN frūgī est id facit.

MIL nunc hoc cōnsilium capiō et hanc fabricam parō,

ut allēgēmus, fīliās dīcās tuās

surruptāsque esse parvolās Carthāgine,

manū līberālī causā | ambās asserās

quasi fīliae tuae sint. iamne intellegis?

HAN intellegō hercle. nam mihi item gnātae duae

cum nūtrīce ūnā surruptae sunt parvolae.

MIL lepidē hercle assimulās. iam in prīncipiō id mihi placet.

HAN pol magi’ quam vellem. MIL eu hercle mortālem catum,

malum crūdumque et callidum | et subdolum!

ut afflet, quō illud gestū faciat facilius!

quoque dolīs iam superat architectōnem.

HAN sed eārum nūtrīx quā sit faciē expedī.

MIL statūrā hau magnā, corpore aquilō. HAN ipsa ea est.

MIL speciē venustā, ōre atque oculīs pernigrīs.

HAN fōrmam quidem hercle verbīs depinxtī probē.

MIL n eam vidēre? HAN fīliās mālō meās.

sed ī, ēvocā illam; eae meae sunt fīliae,

illārum est nūtrīx, continuō nōverit.

MIL heus, ecquis hīc est? nūntiāte ut prōdeat

forās Giddenēnī; est quī illam conventam esse volt.

15    GIDDĒNIS · MILPHIŌ · HANNŌ · AGORASTOCLĒS · PUER

GID quis pultat? MIL quī proxumu’ est. GID quid vīs? MIL eho,

nōvistīn illunc tunicātum hominem quī siet?

GID nam quem ego aspiciō? prō suprēme Iuppiter!

eru’ meus hic quidem est, meārum alumnārum pater,

Hannō Carthāginiēnsis. MIL ecce autem mala!

praestīgiātor hic quidem Poenus probu’ est:

perdūxit omnīs ad suam sententiam.

GID ō ere, salvē, | Hannō īnspērātissume

mihi tuīsque fīliīs, salvē atqueeho,

mīrārī nōlī neque contemplārier.

cognōscin Giddenēnem | ancillam tuam?

HAN nōvī. sed ubi sunt meae gnātae? id scīre expetō.

GID apud aedem Veneris. HAN quid ibi faciunt? dīc mihi.

GID Aphrodīsia hodiē Veneris est fēstus diēs:

ōrātum iērunt deam ut sibi esset propitia.

MIL pol sati’ sciō, impetrārunt, quandō hic hīc adest.

AGO eho an huius sunt illae fīliae? GID ita ut praedicās.

tua pietās nōbīs plānē auxiliō fuit,

quom hūc advēnistī hodiē in ipsō tempore;

namque hodiē eārum mūtārentur nōmina

facerentque indignum genere quaestum corpore.

PUER avonesilli. GID havonbanesilliimustne.

mepsietenestedumetalannacestimim.

AGO quid illī locūtī sunt inter ? dīc mihi.

HAN mātrem hīc salūtat suam, haec autem hunc fīlium.

tacē atque parce muliebrī supellectilī.

AGO quae ea est supellex? HAN clārus clāmor. AGO sine modō.

HAN abdūc hōsce intrō et ūnā nūtrīcem simul

iubē hanc abīre hinc ad . AGO fac quod imperat.

MIL sed quis illās tibi mōnstrābit? AGO ego doctissume.

MIL abeō igitur. AGO faciās modo quam memorēs māvelim.

patruō advenientī cēna cūrētur volō.

MIL lachanna vōs, quōs ego iam dētrūdam ad molās,

ind’ porrō ad puteum atque ad rōbustum cōdicem.

ego faxō hospitium hoc lēniter laudābitis.

AGO audīn , patrue? dīcō, dictum negēs:

tuam mihi maiōrem fīliam dēspondeās.

HAN pactam rem habētō. AGO spondēsne igitur? HAN spondeō.

AGO patrue, salvē. nam nunc es plānē meus.

nunc dēmum ego cum illā fābulābor līberē.

nunc, patrue, vīs tuās vidēre fīliās,

sequere. HAN iamdūdum equidem cupiō et sequor.

AGO quid eāmus illīs obviam? HAN at interviās

praeterbītāmus metuō. magne Iuppiter,

restitue certās ex incertīs nunc opēs.

AGO ego quidem meōs amōrēs cum cōnfīdō fore.

sed eccās videō ipsās. HAN haecin meae sunt fīliae?

quantae ē quantillīs iam sunt factae! AGO scīn quid est?

tragicae sunt: in cālōnēs sustollī solent.

[ MIL opīnō hercle hodiē, quod ego dīxī per iocum,

id ēventūrum esse et sevērum et sērium,

ut haec inveniantur hodiē esse huius fīliae.

AGO pol istuc quidem iam certum est. istōs, Milphiō,

abdūce intrō. nōs hāsce hīc praestōlābimur.]

16    ADELPHASIUM · ANTERASTILIS · HANNŌ · AGORASTOCLĒS

AD fuit hodiē operae pretium quoivīs quī amābilitātī animum adiceret

oculīs epulās dare, dēlūbrum quī hodiē ōrnātum vīsere vēnit.

deamāvī ēcastor illī hodiē

lepidissuma mūnera meretrīcum,

digna dīvā venustissumā Venere.

neque contempsī eius opēs hodiē,

tanta ibi cōpia venustātum aderat, in suō quīque locō sita mundē:

ārās tūs, myrrhinus, omnis odor

complēbat. hau sordēre vīsu’ est

festu’ diēs, Venu’, nec tuom fānum,

tantus ibi clientārum erat numerus

quae ad Calydōniam vēnerant Venerem.

ANTE certō enim, quod quidem ad nōs duās

attinuit, praepotentēs pulchrē

pācisque potentēs, soror, fuimus,

neque ab iuventūte inibi irrīdiculō

habitae, quod pol,

soror, cēterīs omnibu’ factum est.

AD mālim istuc aliīs videātur quam utī , soror, collaudēs.

ANTE spērō equidem. AD et pol ego, quom ingeniīs quibu’ sumus atque aliae gnōscō;

sumu’ gnātae genere ut deceat nōs esse ā culpā castās.

HAN Iuppiter, quī genu’ colis alisque hominum, per quem vivimu’ vītālem aevom,

quem penes spēs vītae sunt hominum omnium, diem hunc sospitem, quaesō,

ut quibus annōs multōs caruī quāsque ē patriā perdidī parvās,

redde īs lībertātem, invictae praemium ut esse sciam pietātī.

AGO omnia faciet Iuppiter faxō,

nam mihi est obnoxius et

metuit. HAN tacē quaesō.

AGO lacrumā, patrue.

ANTE ut volup est hominī, mea soror, quod agit cluet victōriā;

sīcut nōs hodiē inter aliās praestitimus pulchritūdine.

AD stulta, soror, magis es quam volō. an pulchra vīdēre, opsecrō,

tibi illī nōn ōs oblitum est fūlīgine?

AGO ō patrue, ō patrue ! HAN quid est,

frātris meī gnāte, gnāte, quid vīs? expedī.

AGO at enim hoc volō agās. HAN at enim agō istuc.

AGO ō patrue patruissume.

HAN quid est? AGO est lepida et lauta. ut sapit!

HAN ingenium patris habet quod sapit.

AGO quae rēs? iam diū edepol sapientiam tuam haec quidem abūsa est.

nunc hinc sapit, hinc sentit quicquid sapit, ex meō amōre.

AD nōn genere sumu’ prōgnātae, tametsī sumu’ servae, soror,

ut deceat nōs facere quicquam quod homō quisquam irrīdeat.

multa sunt mulierum vitia, sed hoc ē multīs maxumum est,

quom sibi nimi’ placent minu’que addunt operam utī placeant virīs.

ANTE nimiae voluptātī est quod in extīs nostrīs portentum est, soror,

quod haruspex ambābus dīxitAGO velim aliquid dīxerit.

ANTE nōs fore invītō dominō nostrō diēbus paucīs līberās.

id ego, nisi quid aut parentēs faxint, quī spērem hau sciō.

AGO meā fīdūciā hercle haruspex, patrue, hīs prōmīsit, sciō,

lībertātem, quia amāre hanc scit. AD soror, sequere hāc. ANTE sequor.

HAN priu’ quam abītis, vōs volō ambās. nisi piget, cōnsistite.

AD quis revocat? AGO quī bene volt vōbīs facere. AD facere occāsiō est;

sed quis homō est? AGO amīcus vobīs. AD quī quidem inimīcus nōn siet.

AGO bonus est hic homō, mea voluptās. AD pol istum mālim quam malum.

AGO siquidem amīcitia est habenda, cum hōc habenda est. AD hau precor.

AGO multa bona volt vobīs facere. AD bonu’ bonīs bene fēcerīs.

[ HAN gaudiō erō vobīsAD at edepol nōs voluptātī tibi.

HAN lībertātīque. AD istōc pretiō tuās nōs facile fēcerīs.]

AGO patrue , ita amābunt, ut ego, sim Iuppiter,

iam hercle ego illam uxōrem dūcam et Iūnōnem extrūdam forās.

ut pudīcē verba fēcit, cōgitātē et commodē,

ut modestē ōrātiōnem praebuit! HAN certō haec mea est.

sed ut āstū sum aggressus ad eās! AGO lepidē hercle atque commodē.

perge etiam temptāre. in pauca cōnfer: sitiunt quī sedent.

HAN quid istīc? quod faciundum est quōr nōn agimus? in iūs vōs volō.

AGO nunc, patrue, frūgī bonae es. tenē. n hanc ego apprēndam?

AD an patruos est, Agorastoclēs, tuos hic? AGO iam faxō scībis.

nunc pol ego ulcīscar probē, nam faxō mea eris spōnsa.

HAN īte in iūs, morāminī. antestāre atque duce.

AGO ego antestābor, posteā hanc amābō atque amplexābor.

sed illud quidem voluī dīcereimmō hercle dīxī quod volēbam.

HAN morāminī. in iūs vōs vocō, nisi honestiu’ est prehendī.

AD quid in iūs vocās nōs? quid tibi dēbēmus? AGO dīcet illī.

AD etiam meae lātrant canēs? AGO at hercle alludiātō:

datō prō offā sāvium, prō osse linguam obicitō.

ita hanc canem faciam tibi oleō tranquilliōrem.

HAN īt’ ītis. AD quid nōs fēcimus tibi? HAN fūrēs estis ambae.

AD nōsn’ tibi? HAN vōs inquam. AGO atque ego sciō. AD quid id fūrtī est? AGO hunc rogātō.

HAN quia annōs multōs fīliās meās cēlāvistis clam

atque equidem ingenuās lībērās summōque genere gnātās.

AD numquam mēcastor reperiēs istuc probrum penes nōs.

AGO pignus, nunc periūrēs, in sāvium, uter utrī det.

AD nīl cum agō, apscēde opsecrō. AGO atque hercle cum agendum est;

nam hic patruos meus est, prō hōc mihi patrōnus sim necesse est;

et praedicābō quō modō fūrta faciātis multa

quōque modō vōs huius fīliās apud vōs habeātis servās,

quās vōs ex patriā līberās surruptās esse scītis.

AD ubi sunt eae? aut quās, opsecrōAGO sati’ iam sunt mācerātae.

HAN quid ēloquāmur? AGO cēnseō hercle, patrue. AD misera timeō

quid hoc sit negōtī, mea soror; ita stupida sine animō āstō.

HAN advortite animum, mulierēs. prīmum, id fierī possit,

indigna indignīs darent, id ego ēvēnisset vellem;

nunc quod bonī mihi danunt, vobīs vostraeque mātrī,

eās dīs est aequom grātiās nōs agere sempiternās,

quom nostram pietātem approbant decorantque immortālēs.

vōs meae estis ambae fīliae et hic est cognātus voster,

huiusce frātris fīlius, Agorastoclēs. AD amābō,

num falsō oblectant gaudiō nōs? AGO at ita servent

ut hic pater est voster. date manūs. AD salvē, īnspērāte nōbīs

pater, complectī nōs sine. cupīte atque exspectāte

pater, salvē. HAN ambae fīliae sunt. ANTE amplectāmur ambae.

AGO quis amplectētur posteā? HAN nunc ego sum fortūnātus,

multōrum annōrum miseriās nunc hāc voluptāte sēdō.

AD vix hoc vidēmur crēdere. HAN magi’ quī crēdātis dīcam.

nam vostra nūtrīx prīma cognōvit. AD ubi ea, amābō, est?

HAN apud hunc est. AGO quaesō, quī lubet tam diū tenēre collum?

omitte saltem altera. nōlō ego istunc ēnicārī

priu’ quam dēsponderit. AD mittō. ANTE spērāte, salvē.

HAN condāmus alter alterum ergō in nervom bracchiālem.

quibu’ nunc in terrā melius est? AGO ēveniunt digna dignīs.

HAN tandem huic cupītum contigit. AGO ō Apelle, ō Zeuxis pictor,

quōr estis numerō mortuī, hōc exemplō ut pingerētis?

nam aliōs pictōrēs nīl moror huiusmodī tractāre exempla.

HAN deaeque omnēs, vobīs habeō meritō magnās grātiās,

quom hāc laetitiā affēcistis tantā et tantīs gaudiīs,

ut meae gnātae ad redīrent et potestātem meam.

[ AD pater, tua pietās plānē nobīs auxiliō fuit.

AGO patrue, facitō in memoriā habeās tuam maiōrem fīliam

mihi dēspondisse. HAN meminī. AGO et dōtis quid prōmīserīs.]

17    ANTAMȲNIDĒS · ADELPHASIUM · ANTERASTILIS · HANNŌ · AGORASTOCLĒS

ANTA ego minam nōn ultus fuerō probē quam lēnōnī dedī,

tum profectō sibi habentō scurrae lūdificātuī.

is etiam ad prandium ad abdūxit ignāvissumus,

ipse abiit forās, relīquit prō ātriēnsī in aedibus.

ubi nec lēnō neque illae redeunt nec quod edim quicquam datur,

prō maiōre parte prandī pignus cēpī, abiī forās;

sīc dederō: āere mīlitārī tetigerō lēnunculum.

nānctus est hominem minā quem argentī circumdūceret.

sed mea amīca nunc mihi īrātō obviam veniat velim:

iam pol ego illam pugnīs tōtam faciam utī sit merulea,

ita eam repplēbō ātritāte, ātrior multō ut siet

quam Aegyptīnī quī cortīnam lūdīs per circum ferunt.

AD tenē sīs artē, mea voluptās; male ego metuō mīluōs

mala illa bēstia est forte auferat pullum tuom.

ANTE ut nequeō sati’ complectī, pater! ANTA ego moror.

propemodum | hoc opsonāre prandium poterō mihi.

sed quid hoc est? quid est? quid hoc est? quid ego videō? quō modō?

quid hoc est conduplicātiōnis? quae haec est congeminātiō?

quis hic homō est cum tunicīs longīs quasi puer caupōnius?

satin ego oculīs cernō? estne illaec mea amīca Anterastilis?

et ea est certō. iamprīdem ego sēnsī nihilī pēndier.

nōn pudet puellam amplexārī baiolum in mediā viā?

iam hercle ego illunc excruciandum tōtum carnuficī dabō.

sānē genus hoc mulierōsum est tunicīs dēmissīciīs.

sed adīre certum est hanc amātrīcem Āfricam.

heus , tibi dīcō, mulier, ecquid pudet?

quid tibi negōtī est autem cum istāc? dīc mihi.

HAN adulēscēns, salvē. ANTA nōlō, nihil ad attinet.

quid tibi hanc digitō tāctiō est? HAN quia mihi lubet.

ANTA lubet? HAN ita dīcō. ANTA ligula, ī in malam crucem.

ne hīc amātor audēs esse, hallex virī,

aut contrectāre quod marēs hominēs amant?

deglūpta maena, sarrapis, sēmentium,

mastrūca, halagora, sampsa, tum autem plēnior

alī ulpicīque quam Rōmānī rēmigēs!

AGO num tibi, adulēscēns, mālae aut dentēs prūriunt,

quī huic es molestus, an malam rem quaeritās?

ANTA quīn adhibuistī, dum istaec loquere, tympanum?

nam cinaedum esse arbitror magi’ quam virum.

AGO scīn quam cinaedus sum? īte istinc, servī, forās,

efferte fustīs. ANTA heus , quid per iocum

dīxī, nōlitō in sērium convortere.

ANTE quid tibi lubīdō est, opsecrō, Antamȳnidēs,

loquī inclēmenter nostrō cognātō et patrī?

nam hic noster pater est, hic nōs cognōvit modo

et hunc suī frātris fīlium. ANTA ita Iuppiter

bene amet, bene factum! gaudeō et volup est mihi

siquidem quid lēnōnī optigit magnī malī

quomque ē virtūte vōbīs fortūna optigit.

ANTE crēdibile ēcastor dīcit. crēde huic, mihi pater.

HAN crēdō. AGO et ego crēdō. sed eccum lēnōnem, optumē.

[ HAN crēdō. AGO et ego crēdō. edepol hic venit commodus.]

bonum virum eccum videō, recipit domum.

[ HAN quis hic est? AGO utrumvīs est, vel lēnō vel Lycus.

in servitūte hic fīliās habuit tuās

et aurī fūr est. HAN bellum hominem quem nōverīs!]

AGO rapiāmus in iūs. HAN minumē. AGO quāpropter? HAN quia

iniūriārum multō indūcī satius est.

18    LYCYS · AGORASTOCLĒS · HANNŌ · ANTAMȲNIDĒS

LYC dēcipitur nēmō, meā quidem sententiā,

quī suīs amīcīs nārrat rēctē rēs suās;

nam omnibus amīcīs meīs īdem ūnum convenit,

ut suspendam, addīcar Agorastoclī.

AGO lēnō, eāmus in iūs. LYC opsecrō , Agorastoclēs,

suspendere ut liceat. HAN in iūs vocō.

LYC quid tibi cum autem? HAN quia enim hāsce aiō līberās

ingenuāsque esse fīliās ambās meās.

eae sunt surruptae cum nūtrīce parvolae.

LYC iamprīdem equidem istuc scīvī, et mīrātus fuī

nēminem venīre quī istās assereret manū.

meae quidem profectō nōn sunt. ANTA lēnō, in iūs eās.

LYC prandiō dīcis. dēbētur, dabō.

AGO duplum prō fūrtō opus est. LYC sūme hinc quid lubet.

HAN et mihi suppliciīs multīs. LYC sūme hinc quid lubet.

ANTA et mihi quidem mina argentī. LYC sūme hinc quid lubet.

collō rem solvam iam omnibus quasi baiolus.

[Post-Plautine False ending 1]

[ AGO numquid recūsās contrā ? LYC hau verbum quidem.

AGO īte igitur intrō, mulierēs. sed, patrue ,

tuam, ut dīxistī, mihi dēspondē fīliam.

HAN haud aliter ausim. ANTA bene valē. AGO et bene valē.

ANTA lēnō, arrabōnem hoc prō minā cum ferō.

LYC periī hercle! AGO immō hau multō post, in iūs vēnerīs.

LYC quīn egomet tibi addīcō. quid praetōre opu’ est?

vērum opsecrō ut liceat simplum solvere,

trecentōs Philippōs. crēdō corrādī potest:

crās auctiōnem faciam. AGO tantisper quidem

ut sīs apud ligneā in cūstōdiā.

LYC fīat. AGO sequere intrō, patrue , ut fēstum diem

habeāmus hilarē, huius malō et nostrō bonō.

multum valēte. multa verba fēcimus;

malum postrēmō omne ad lēnōnem reccidit.

nunc, quod postrēmum est condīmentum fābulae,

placuit, plausum postulat cōmoedia.]

[Post-Plautine False ending 2] 20    AGORASTOCLĒS · LYCUS · ANTAMȲNIDĒS · HANNŌ · ADELPHASIUM · ANTERASTILIS

[ AGO quam rem agis, mīles? quī lubet patruō meō

loquī inclēmenter? mīrēre mulierēs

quod eum sequontur: modo cognōvit fīliās

suās esse hāsce ambās. LYC hem, quod verbum aurīs meās

tetigit? nunc periī! ANTA unde haec periērunt domō?

AGO Carthāginiēnsēs sunt. LYC at ego sum perditus.

illuc ego metuī semper, cognōsceret

eās aliquis, quod nunc factum est. vae miserō mihi!

periēre, opīnor, duodēvīgintī minae

quī hāsce ēmī. AGO et tūtē ipse periistī, Lyce.

HAN quis hic est? AGO utrumvīs est, vel lēnō vel Lycus.

in servitūte hic fīliās habuit tuās

et aurī fūr est. HAN bellum hominem quem nōverīs!

ANTA lēnō, rapācem esse semper crēdidī,

vērum etiam fūrācem aiunt quī nōrunt magis.

LYC accēdam. per ego tua genua opsecrō

et hunc, cognātum quem tuom esse intellegō:

quandō bonī estis, ut bonōs facere addecet

facite ut vos vostrō subveniātis supplicī.

iamprīdem equidem istās esse scīvī līberās

et exspectābam quī eās assereret manū.

nam meae eae prōrsum nōn sunt. tum autem aurum tuom

reddam quod apud est et iūs iūrandum dabō

malitiōsē nihil fēcisse, Agorastoclēs.

AGO quid mihi pār facere sit cum egomet cōnsulam.

omitte genua. LYC mittō, ita sententia est.]

Plautine ending: 21

ANTA heus lēnō! LYC quid lēnōnem vīs inter negōtium?

ANTA ut minam argentī reddās priu’ quam in nervom abdūcere.

LYC meliōra faxint! ANTA sīc est: hodiē cēnābis forīs.

aurum, argentum, collum, lēnō, trīs rēs nunc dēbēs simul.

HAN quid mēd hāc facere deceat egomet cum cōgitō.

volō hunc ulcīscī, lītīs sequar in aliēnō oppidō,

quantum audīvī ingenium et mōrēs eius quō pactō sient.

AD pater, quid tibi cum istōc reī sit; fac missum opsecrō.

ANTE auscultā sorōrī. abī, dīiunge inimīcitiās cum improbō.

HAN hoc age sīs, lēnō. quamquam ego meruisse ut pereās sciō,

nōn experiar cum. AGO neque ego; aurum mihi reddēs meum,

lēnō, quandō ex nervō ēmissu’ es, compingāre in carcerem.

LYC iamne autem ut solēs? ANTA ego, Poene, tibi pūrgātum volō.

quid dīxī īrātus advorsum animī tuī sententiam,

id utī ignōscās quaesō; et quom istās invēnistī fīliās,

ita ament, mihi voluptātī est. HAN ignōscō et crēdō tibi.

ANTA lēnō, autem amīcam mihi dēs facitō aut mihi reddās minam.

LYC n tībīcinam meam habēre? ANTA nīl moror tībīcinam:

nesciās utrum maiōrēs buccaene an mammae sient.

LYC dabō quae placeat. ANTA cūrā. LYC aurum crās ad referam tuom.

AGO facitō in memoriā habeās. LYC mīles, sequere . ANTA ego vērō sequor.

AGO quid ais, patrue? quandō hinc īre cōgitās Carthāginem?

nam cum ūnā īre certum est. HAN ubi prīmum poterō, īlicō.

AGO dum auctiōnem faciō, hīc opus est aliquot ut maneās diēs.

HAN faciam ita ut vīs. AGO age sīs. eāmus, nōs cūrēmus. CATERVA plaudite.